ساختار سازمانی همایش

مهندس فریده سعادت


مهندس الهام جدی مقدم


مهندس مهران صفدری


مهندس سیما صفدری

دکتر علي حائريان

استاد، عضو هیات موسس و رئیس دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر خلیل مافی‌نژاد

استاد، رئیس هیات امناو عضو هیات موسس دانشگاه صنعتی سجاد


دکترمحمد مولوی

استاد - عضو هیات امنا و موسس دانشگاه صنعتی سجاد


مهندس حسن اروجی

معاون شبکه مخابرات منطقه خراسان رضوی


دکتر مهرداد شکوه صارمی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


مهندس محمد آهوی آتشین

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای خراسان


دکتر مهدی علومی بایگی

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه‌ای خراسان


دکتر ايمان احدی اخلاقی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سجاد

عضو هیئت رئیسه انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه خراسان


دکتر علي حائريان

استاد، عضو هیات موسس و رئیس دانشگاه صنعتی سجاد

دکتر سميه حسن پور

رئیس دانششکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد

دکتر مصطفی رجبی مشهدی

معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر حبیب رجبی مشهدی

عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر اشکناز اورعی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر محسن قاینی

معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر ایمان احدی اخلاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر مهدی علومی بایگی

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات


دکتر مصطفی عیدیانی

مدیر پژوهش و تحصیلات تکمیلی موسسه خراسان


دکتر مهرداد شکوه صارمی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر جواد ساده

معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


مهندس مهدی گنجی مهنه

مدیر IT دانشگاه امام رضا(ع)


دکتر سمیه حسن‌پور


دکتر مهرداد حجت


دکتر محمود جلائیان زعفرانی


دکتر حسین ابوترابی زارچی


دکتر ابراهیم شهیدی


دکتر مصطفی عیدیانی


دکتر مهدی ظریف


دکتر مهدی گنجی مهنه


دکتر سید مجید مزینانی


دکتر سید مجید مهدی‌زاده

دکتر مهدی علومی بایگی

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

دکترمحمد مولوی

استاد - عضو هیات امنا و موسس دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر ایمان احدی اخلاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


مهندس مسعود صالحی پویا


دکتر امین نوری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد

دکتر ايمان احدی اخلاقی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سجاد

عضو هیئت رئیسه انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه خراسان

دکتر امین نوری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد

دکتر سميه حسن پور

رئیس دانششکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد

دکتر مصطفی رجبی مشهدی

معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر حبیب رجبی مشهدی

عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر اشکناز اورعی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر محسن قاینی

معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر ایمان احدی اخلاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد


دکتر مهدی علومی بایگی

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات


دکتر مصطفی عیدیانی

مدیر پژوهش و تحصیلات تکمیلی موسسه خراسان


دکتر مهرداد شکوه صارمی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر جواد ساده

معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


مهندس مهدی گنجی مهنه

مدیر IT دانشگاه امام رضا(ع)